Regulamin


Art. 1

WSTĘP


Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Organizatora jako podmiotu świadczącego usługę. Każdy potencjalny Uczestnik z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.


Art. 2

DEFINICJE


Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:


1. Organizator — podmiot świadczący usługę reprezentowany przez firmę Daniel Dryzek Consulting z siedzibą w Warszawie, ul. Wiolinowa 7/94;

2. Uczestnik — pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu oraz rejestrację uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Organizatora;

3. Spotkanie – spotkanie MeetDomainers w dniu 14 października 2011 w Warszawie w Polonia Palace Hotel i innych miejscach wyznaczonych przez Organizatora;

4. Strona Spotkaniawww.meetdomainers.eu;

5. Rejestracja – wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie Spotkania oraz dokonanie wpłaty zgodnej z cennikiem zamieszczonym na stronie Spotkania;

6. Opłata rejestracyjna – opłata w kwocie zgodnej z cennikiem zamieszczonym na stronie Spotkania dokonana przelewem na konto Organizatora lub za pośrednictwem PayPal w terminie nie później niż 5 dni od momentu rejestracji na stronie Spotkania. W przypadku dokonania późniejszej wpłaty będzie obowiązywała cena zgodna z dniem wpływu pieniędzy na konto Organizatora. Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z uczestnictwa.


Art. 3

ZASADY WSPÓŁPRACY


1. Uczestnictwo w Spotkaniu jest możliwe wyłącznie po wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz wniesieniu opłaty zgodnej z cennikiem zamieszczonym na stronie Spotkania lub określonej w bezpośredniej wiadomości email.

2. Uczestnik upoważnia Organizatora do wystawienia Faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

3. Uczestnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty w terminie nie później niż 5 dni od momentu rejestracji, co jest gwarancją jego miejsca na Spotkaniu.

4. Uczestnik zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym swoich danych osobowych zgodnych z prawdą.

5. Akceptacja Regulaminu przez Uczestnika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

a) zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,

b) dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Organizatora,

c) dane zawarte w formularzu zgłoszenia są zgodne z prawdą,

d) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora w celach określonych w art. 4.,

e) zezwalam na wykorzystywanie i upublicznienie mojego wizerunku w celach marketingowych i promocyjnych Spotkania,

f) zezwalam na udostępnienie na Stronie Spotkania materiałów prezentowanych przeze mnie podczas Spotkania (jeśli dotyczy).

6. Organizator zobowiązuje się do wykonania usługi zgodnie z warunkami przestawionymi na stronie Spotkania.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Spotkania. W ciągu 7 dni od daty odwołania SpotkaniaOrganizator zobowiązuje się do zwrotu wpłaty za uczestnictwo na konto, z którego została ona dokonana.

8. Całkowita odpowiedzialność Organizatora nie może przekroczyć kosztu udziału w Spotkaniu.


Art. 4

DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI


1. W momencie rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora.

2. Organizator dokonuje przetwarzania danych osobowych Uczestników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).

3. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane będą przez Organizatora do wystawienia faktury za usługę, kontaktu w sprawach organizacyjnych, automatycznego zapisania do newslettera, a także w celach marketingowych i promocyjnych Spotkania.

4. Organizator zobowiązuje się do nie udostępniania danych osobowych osobom trzecim, za wyjątkiem przypadków określonych przepisami prawa.